“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu? Có thể là bởi vì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn khởi quá sức, cho nên họ đã chạy ngay về đoàn tụ với gia đình, sum họp với vợ con sau những tháng ngày xa cách. Hoặc là bởi vì họ nghĩ, chỉ cần âm thầm tạ ơn Thiên Chúa là đủ rồi, không cần phải đến gặp Ngài để cám ơn nữa chăng?

Nhìn người rồi nghĩ đến ta, bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng như chín người phong cùi khi xưa không? Tôi nghĩ có những lần, và có lẽ không ít lần, tôi và bạn đã quên cám ơn Chúa, hay có thể vì chủ quan, nên nghĩ rằng Thiên Chúa không cần những lời cám ơn của tôi, hoặc là vì những ơn lành Chúa ban cho tôi quá bình thường, quá quen thuộc, cho nên tôi không cần phải cảm ơn Ngài nữa?

“Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” (Lk 17:17-18) Why didn’t the other nine who were cleansed return to give thanks to Jesus? Most likely because the other nine were so delighted and ecstatic, they immediately ran off to reunite with their families, wives and children after months of separation. Or it could simply be because they think a silent prayer of thanks to God is enough, there is no need to return to give thanks to Him!

Such awareness compels me to reflect, “have I ever seen myself as one of the nine lepers mentioned in the Gospel?” I’m pretty sure there have been times when we all have forgotten to give thanks to God, or we may assume that God didn’t need our thanks, or the incident was insignificant, so we no longer felt the need to give thanks to God?

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu