Đọc qua đoạn Kinh Thánh của thánh Matthew kể về cuộc hành trình của ba nhà chiêm tinh tới Bethlehem, có một bạn trẻ hỏi tôi rằng: “Tại sao Chúa Giê-su không tỏ mình ra cho những tư tế, cho các nhà lãnh đạo người Do Thái, cho những chiêm tinh gia ở tại Giê-ru-sa-lem, nhưng lại tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh ở tận Phương Đông xa lắc xa lơ như vậy?” Bạn có biết tại sao không? Theo tôi, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh tận bên phương Đông như vậy là bởi vì họ là những người rất đơn sơ. Nói có sách, mách có chứng, bạn đọc lại Phúc Âm của Thánh Mát-thêu đi thì sẽ thấy, ba nhà chiêm tinh của chúng ta đơn sơ vô cùng!

As I read the Gospel of Matthew’s account of the Magi coming to Bethlehem, a young man approached me with a question: “Why didn’t Jesus show himself to the priests, the Jewish leaders, or the Wise men in Jerusalem, yet, He revealed Himself to the Magi who lived far away from the East?” Do you know why? In my opinion, God showed himself to the Magi from the East just simply because they are meek. Based on the facts, please read the Gospel of Matthew again and you will see, the three Wise Men are extremely simple!

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu