Bạn cho tôi hỏi: “Chúa có ghét ai không?” Câu trả lời chắc chắn là không, bởi vì sách Khôn Ngoan đã khẳng định: “Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên” (11:24). Thật vậy, nói như thánh Phaolo, nếu Chúa ghét loài người thì “Người đã chẳng trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phi 2:7).

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Lời ca hát của các Thiên Thần ở Belem cho chúng ta biết, món quà bình an của Chúa được Ngài trao tặng cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI không trừ một ai, bởi vì Ngài yêu thương hết tất cả mọi người!

Chúa đã và đang ban bình an cho loài người rồi, nhưng tại sao nhân loại vẫn không có bình an vậy? Bạn có biết tại sao không? Tôi nghĩ là vì nhân loại, trong đó có bạn và có tôi, cứ mải mê đi tìm kiếm BÌNH AN CỦA THẾ GIAN chứ không đi tìm BÌNH AN CỦA CHÚA!

Let me ask you this: “Does God hate anyone?” The answer is definitely no, in the Book of Wisdom it states: “For you love all things that exist and detest none of the things that you have made, for you would not have made anything if you had hated it. ” (11:24). Indeed, as Saint Paul said, if God hates man, then “He would not empty himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men.” (Phi 2:7).

“Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will.” The lyrics that the Angels in Belem sing and praise reveal to us, God’s gift of peace is given to EVERY PERSON without exclusion, because He loves everyone!

God has given and continues to grant peace to all mankind, but why are we still so disturbed and restless? Have you ever wondered why? Personally, I think it is because we, mankind, are too occupied searching for the PEACE OF THE WORLD rather than PEACE OF GOD!

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu