“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh!” Lời đầu tiên trong bài hát GẶP GỠ ĐỨC KITÔ của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc, đã phản ảnh rất trung thực về sự thay đổi của ông Da-kêu, trưởng ty Thuế Vụ Thành Giê-ri-khô mà thánh Luca tường thuật trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 31 hôm nay.

Thật vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Da-kêu và Chúa Giê-su ở dưới gốc cây sung, đã làm cho cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn. Khi diện đối diện với Chúa Giêsu, và sau khi ông nghe Ngài nói với ông rằng: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Thì ông đã cảm nghiệm ngay được tình yêu, lòng thương xót của Chúa dành cho ông. Chúa đến nhà ông, và hơn nữa lại còn ở lại nhà của ông nữa, thì chứng tỏ Ngài không hề xa lánh, không hề có thành kiến và không hề ghét bỏ ông, vì ông là người tội lỗi, làm nghề thu thuế, và làm tay sai cho Đế Quốc Rôma …

“Encounter with Christ transforms our lives. Encounter with Christ receives spiritual rebirth!” The opening lyrics in the song ENCOUNTER WITH CHRIST composed by Fr. Tien Loc, a musician, genuinely reflect the transformation of Zacchaeus, a chief tax-collector at Jericho, which Luke recounts in the Gospel of 31st Sunday in Ordinary Time.

Truthfully, the unexpected encounter between Zacchaeus and Jesus under the sycamore tree had changed his life forever. when he came face-to-face with Jesus and when he heard Jesus tell him “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house!” At that very moment, he encountered Jesus’ love and mercy for him. Jesus not only visited his home, but furthermore, he stayed at his home. It confirms that Jesus did not set him apart, show prejudice against him or despise him because he was a sinner, a tax collector, a henchman of the Roman Empire…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / PLease CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu