Bạn có biết tại sao những vật dụng dùng trong việc phụng tự như chén, dĩa, bánh, bàn thờ, khăn lau chén lễ, khăn trải bàn thờ, lại có tên là chén thánh, dĩa thánh, bánh thánh, bàn thánh, và khăn thánh như vậy không? Là tại vì những vật dụng đó đã được THÁNH HÓA & được DÀNH RIÊNG để chỉ dùng trong THÁNH LỄ, cho việc phụng tự cho nên mới có chữ THÁNH đi kèm theo!

Còn nữa, bạn có biết tại sao dân Ít-ra-en được gọi là DÂN THÁNH không? Là bởi vì, họ là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn (1 Sbn 16: 13), làm một dân tộc riêng của Người, cho nên họ được gọi là DÂN THÁNH.

Mà chẳng phải chỉ có dân Do Thái không đâu, mà bạn và tôi, cùng tất cả các Kitô hữu cũng được gọi là DÂN THÁNH đấy! Trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thánh Phaolo khẳng định rằng, tất cả những ai đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, tức là đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, đều là DÂN THÁNH của Người (1 Cr 1:2).

Have you ever wondered why items and objects used at Mass such as the bowl, dish, wafer, table, cloth used to cleanse the chalice and cover the altar are characterized as chalice, patent, host, altar, and purificator? These items and objects have been SANCTIFIED and are RESERVED to be only used at HOLY MASS, and the Liturgy therefore they are HOLY!

In addition, do you know why the Israelites are called HOLY PEOPLE? It is simply because, they are the chosen ones (1 Chr 16: 13), to be a people for His own, so they are called HOLY PEOPLE.

However, not only the Jews, but both you and I, and all Christians are also called HOLY PEOPLE! In today’s second reading, St. Paul confirms that, all those who have been sanctified in Christ Jesus, that is already received the Sacrament of Baptism are God’s HOLY PEOPLE (1 Cr 1:2).

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu