Sau khi sống lại từ cõi chết, và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của Ngài, trong đó có tôi và có bạn, một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khá là nặng nề, đó là “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19).

Tuân theo mệnh lệnh của Chúa, các Tông Đồ, và các môn đệ đã cố gắng làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh trong mọi hoàn cảnh và trong mọi nơi, mọi lúc. Có thể nói việc làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh của họ rất đa dạng và phong phú. Ngoài việc rao giảng về Đức Giêsu Kitô Phục Sinh bằng lời nói ra, các ngài còn làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh qua nhiều cử chỉ, hành động và những thái độ thật tuyệt vời khác nữa, ví dụ như…

After His resurrection from the dead, and before His ascension, Jesus gave to his disciples, and that includes us, an important and great mission, that is “Go, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit” (Mt 28:19).

Obeying the words of Jesus, the Apostles, and the disciples tried to bear witness to the Risen Christ in all situations and under all circumstances. It may be said that the way that gives witness to Christ is all-embracing and thriving.
In addition to verbally preach about the Risen Christ, they also bear witness to the Risen Lord through many wonderful deeds, actions and boldness, for instance…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu