Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan tường thuật cho chúng ta biết, trước sự đau khổ tột cùng của hai chị em Mác-ta và Maria cùng những người thân của La-da-rô, Chúa Giê-su đã khóc. Qua sự kiện Chúa khóc, thánh Gioan muốn nói với chúng ta rằng, vì mang trong mình bản tính loài người, cho nên Chúa Giê-su cũng có tất cả những cảm xúc y như chúng ta. Thật vậy, cả Bốn Sách Tin Mừng ghi lại rằng, Chúa Giê-su cảm thấy buồn khi biết Giu-đa phản bội Ngài (Ga 13:21); Ngài cảm thấy đói sau những ngày chay tịnh (Mt 4:2); Ngài xúc động khi thấy bà góa thành Na-in đem đứa con trai duy nhất của bà đi chôn (Lc 7:13); Ngài nổi nóng khi thấy Đền Thờ bị tục hóa (Mc 11:15-17); Ngài xót xa, chạnh lòng thương dân chúng khi thấy họ đói khát, bơ vơ và lạc lõng (Mt 14:13-21); và Ngài khóc khi mất đi một người thân (Ga 11:35).

“Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay” (Dt 13:8), Ngài vẫn còn đang khóc. Ngài đang khóc vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tội lỗi của bạn và của tôi.

In the Gospel today, St. John recounts that Jesus wept when he encountered the tremendous sorrow of Martha and Mary over Lazarus’ death. Through this story, St. John’s message to us is that weeping demonstrates Jesus was a true man, his emotions and reactions were real just like our own. All Four Gospels narrate that, Jesus was deeply troubled that Judas would betray Him (Jn 13:21); He was hungry after he fasted (Mt 4:2); He was moved with pity when he saw the widow of Nain bury her only son (Lk 7:13); He was angry when he saw the Temple turned into a marketplace (Mk 11:15-17); His heart was moved with pity when he saw a vast crowd that was hungry, bewildered and had gone astray (Mt 14:13-21); and He wept for the loss of a loved one (Jn 11:35).

“Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever” (Hb 13:8). He is still weeping. He is still lamenting for the sins of the human race, including each of our sins.

Xin Bấm Vào Đây Đề Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu