“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” Bạn thấy thực hiện được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có dễ không? Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì sự chia rẽ, phân ly & bè phái đã xuất hiện trong lịch sử loài người quá lâu rồi. Kinh Thánh cũng đã ghi lại những vụ chia rẽ trong Giáo Hội:

• Nhóm Mười Hai chia rẽ nhau khi Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả (Mc 10:37,41).
• Có sự chia rẽ giữa Phaolo và Banaba đang khi đi làm việc truyền giáo (Cv 15:37-39).
• Và có chia rẽ trong cộng đoàn ở Cô-rin-tô: “Thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em …” (1 Cor 1:11).

Và sự chia rẽ vẫn còn đang không ngừng xảy ra. Nó đã và vẫn đang tồn tại trong các gia đình, trong nhiều giáo xứ, trong không ít các dòng tu và kể cả trong Giáo Hội nữa! Bạn cứ để ý một chút thì sẽ thấy, nhiều lắm lắm!

“That all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose.” Do you find it easy to fulfill Paul’s invitation to live in unity? It would certainly be difficult since divisions, partitions, and schism have existed in human history a long time. The Bible also records divisions in the Church:

• The Twelve were divided when James and John asked Jesus that they may sit one at his right and the other at his left (Mk 10:37,41).
• There was separation between Paul and Barnabas while on their first missionary journey together (Acts 15:37-39).
• And there was division among the churches in Corinth: “For it has been reported to me about you, my brothers, by Chloe’s people, that there are rivalries among you …” (1 Cor 1:11).

Divisions and discords are still a phenomenon in today’s society. It has been and still is present in families, parishes, religious communities and in the Church as well! Be observant and you will see…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu