Bạn có nghĩ rằng Chúa Giêsu khuyến khích và muốn chúng ta sống nghèo khó, và Ngài đề cao cái nghèo khó không? Đúng như vậy! Nhưng chúng mình phải hiểu cho chính xác ý nghĩa của cái nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong Tám Mối Phúc. Nếu không thì mình sẽ không thể chấp nhận được giáo huấn của Ngài được đâu!

Bạn thân mến, cái nghèo khó mà Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc không phải là nghèo đói về của cải vật chất, hay đói rách, thiếu thốn về cơm áo, gạo tiền. Không! Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta phải sống nghèo khó rách rưới, đói khát và sống thiếu thốn về của cải vật chất. Tại sao? Xin thưa là bởi vì hai lý do sau đây…

Do you believe that Jesus encouraged and or desired for us to live in poverty, and He exalted the poor? You’re absolutely right! However, we need to understand the true meaning of poverty to which Jesus refers to in the Beatitudes. If not, we will not be able to accept His teachings at all.

My dear friends, the poverty that Jesus mentioned in the Beatitudes did not refer to material goods, or hunger, or lack of food and or money. Absolutely not! Jesus never taught us to live in such poverty that brings us hunger, thirst, and/or finds us in poor living conditions. Why, one might ask? My responses are included in these two reasons…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu