Trong cuốn Nhật Ký Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót, thánh nữ Faustina viết rằng, muốn nhận được LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa, thì bạn và tôi cần phải làm ít nhất ba việc sau đây:

  • Một là THỈNH CẦU lòng thương xót. “Các linh hồn nào kêu gọi đến Lòng Thương Xót của Ta- đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin (1146).
  • Hai là TÍN THÁC vào lòng thương xót. “Khi một linh hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác, Ta đổ tràn đầy ân sủng trên họ đến mức độ họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải toả ra cho các linh hồn khác (1074).
  • Ba là THỰC HÀNH lòng thương xót. “Con có bổn phận thực hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, hoặc chữa mình” (742).

In the Diary Divine Mercy in My Soul, Saint Faustina wrote that, so as to receive GOD’S MERCY, we need to put into practice at best these three things:

  • Firstly, ASK for His mercy. “Souls that make an appeal to My mercy delight Me. To such souls I grant even more graces than they ask” (1146).
  • Secondly, have confidence and completely TRUST in God. “When a soul approaches Me with trust, I fill it with such an abundance of graces that it cannot contain them within itself but radiates them to other souls” (1074).
  • Thirdly, be MERCIFUL to others. “You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it” (742).

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu