Đọc qua bốn sách Phúc Âm, tôi thấy ba ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê từ các nhân đức cho đến các tài năng, năng khiếu … chả có tí gì gọi là đặc biệt hay xuất sắc cả! Thật đấy! Họ là những con người rất tầm thường, đầy những tham sân si trong người. Các ông là những người ham chức tham quyền, thích an nhàn thư thái, thích ngồi mát ăn bát vàng. Khi Chúa được người ta khen ngợi, ca tụng, thì các ông đều gắn bó mật thiết với Ngài, còn lúc Ngài bị bắt, bị tra tấn, bị nhục mạ … thì họ bỏ chạy, và trốn chui trốn nhủi. Vậy mà không hiểu tại sao Chúa Giê-su lại ưu đãi ba ông này một cách khá đặc biệt. Ví dụ, khi lên núi Tabor, Chúa Giêsu không cho ai đi với Ngài cả, ngoại trừ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an … chỉ mình các ông thôi … Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông (Mt 17:1-8). Rồi khi làm phép lạ cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su cũng chỉ cho ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và ông Gio-an chứng kiến mà thôi (Mc 5:35-37).

Reading through all four Gospels, I am ascertained that there is nothing remarkable or significant that characterize Peter, John and James’ virtues, talents or attributes. Truly! They are just ordinary people, full of greed and wrath. They are hunger for power and success,. They take pleasure in repose and serenity. They like to have a rich and comfortable life without having to work hard for it. The apostles remain committed in Jesus when He is being praised, glorified; however, in the day of trial when Jesus was arrested, tortured, humiliated…they all fled the scene and took cover. Yet, it is beyond the scope of reason why Jesus grants so many privileges to these three apostles. For instance, when He went to Mount Tabor, Jesus did not allow anyone to go with him, except Peter, James and John… and led them up a high mountain by themselves…And he was transfigured before them (Mt 17:1-8). And, when he performed the micracle for the daugther of the synagogue official Jairus, she rose from the dead, Jesus only allowed Peter, James and John to accompany him inside to witness the miracle (Mk 5:35-37).

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu