Đứng trước vấn đề ly dị càng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, các chuyên gia cố vấn về gia đình, các nhà tâm lý học, xã hội học, và các nhà chuyên môn… đã và đang đưa ra vô vàn những lời khuyên, và rất nhiều những phương cách, với hy vọng tình trạng ly dị sẽ giảm thiểu. ví dụ như vợ chồng đừng nên quan tâm tới việc ai làm ra được nhiều tiền hơn ai, vợ chồng hãy chia sẻ công việc nhà, tôn trọng nhau khi có tranh luận, để ý đến con cái hơn…Nhưng xem ra tình trạng li dị vẫn không giảm, trái lại nó còn khuynh hướng gia tăng cao hơn nữa!

Theo tôi, để bớt đi tình trạng ly dị, bên cạnh việc làm theo những lời khuyên của các cố vấn và của các chuyên gia về gia đình, các đôi vợ chồng còn cần phải nhìn vào, noi gương và học hỏi nơi Thánh Gia Thất ba nhân đức này, đó là SỐNG AN PHẬN – VÂNG PHỤC & THINH LẶNG.

As we face the rising divorce rate in the world, many family counselors, psychologists, sociologists, and professionals therapists…have been proposing countless advice, and various approaches with the hope that the divorce rate will be diminished. For example, husband and wife should not be concerned who earns more money than the other; household chores should be distributed between each other; in the midst of argument remember to have respect for each other; pay close attention to your children…However, it seems that the divorce rate has not dwindled, on the contrary, it tends to increase even more!

Personally, so as to reduce the divorce rate, along with the following suggestions from the therapists and family counselors, married couples are highly encouraged to impersonate, follow the example and learn from the Holy Family these three virtues: CONTENTMENT – OBEDIENCE & SILENCE.

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc TIếp / Please Click Here To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu